Các bài viết trong Tháng Mười Hai, 2017

Tháng 12
4
Ngày 23/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2017. Thông tư này, quy định các chỉ tiêu kỹ thuật và quy... Chi tiết
 
Tháng 12
4
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03/4/2017 về Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư quy định các biện pháp quản lý công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ... Chi tiết
 
Trang 22 trong 25 << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >>