Các bài viết trong Tháng Sáu, 2016

Tháng 6
13
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai ứng dụng Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế cho mô hình cấp huyện, từ ngày 02/6-03/6/2016 Trung tâm thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn “Tập huấn... Chi tiết
 
Tháng 6
13
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng GIS và Cổng TTĐL GISHue vào công tác quản lý của các ngành; Thực hiện kế hoạch số 41/KH-EDIC ngày 01/4/2016 của Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử về việc triển khai tập huấn sử dụng... Chi tiết