Cập nhật dữ liệu hiện trạng và quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương

Gửi bởi edic  |  11 Tháng Mười 2016 12:58:33 SA  | 
Với mục tiêu triển khai xây dựng CSDL GIS quy hoạch Khu đô thị mới An Vân Dương phục vụ công tác quản lý phát triển khu đô thị mới của Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, tham gia xây dựng và phát triển nguồn dữ liệu GIS quy hoạch tại hệ thống CSDL dung chung của toàn tỉnh theo quy định. Vào ngày 28 tháng 4 năm 2016, Ban quản lý Khu vực Phát triển đô thị và Trung tâm Thông tin dữ liệu điển tử tỉnh đã kí kết hợp đồng số 25/2016/HĐKT về việc cập nhật hiện trạng và quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương trên nền GISHue với các nội dung như sau:
- Chuẩn hóa và chuyển đổi dữ liệu đồ án quy hoạch chung (1:5000) Khu đô thị mới An Vân Dương;
- Trình bày bản đồ chuyên đề Khu đô thị mới An Vân Dương;
- Tích hợp CSDL Khu đô thị mới An Vân Dương vào hệ thống cơ sở dữ liệu dung chung GISHue.
Sau hai tháng thi công Trung tâm đã đạt được kết quả như sau:
Tiến hành chuyển đổi các bản vẽ quy hoạch tại Khu đô thị mới An Vân Dương:
- Bản đồ tổng hợp đánh giá hiện trạng;
- Sơ đồ định hướng cấp điện;
- Sơ đồ định hướng cấp nước;
- Sơ đồ định hướng chuẩn bị kĩ thuật;
- Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đợt đầu đến năm 2010;
- Sơ đồ quy hoạch giao thông đợt đầu đến năm 2010;
- Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010;
- Sơ đồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường.
- Sơ đồ định hướng phát triển giao thông;
- Sơ đồ định hướng phát triển không gian;
Ngoài ra dể đáp ứng nhu cầu quản lý sát thực tế của Ban, Trung tâm đã tiến hành chuyển đổi thêm một số bản vẽ ngoài hợp đồng:
- Bản vẽ các dự án đã và đang triển khai, các dự án đang nghiên cứu và kêu gọi đầu tư trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương;
- Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất (cập nhật đến thời điểm hiện tại)
CSDL chuyển đổi được đóng gói với định dạng geodatabase (*.gdb) gồm 35 lớp dữ liệu theo chuẩn GISHue:
TT TÊN LỚP KIỂU DỮ LIỆU GHI CHÚ
I Biên giới địa giới
1.                 Ranh giới nghiên cứu Polyline  
2.                 Ranh giới tiểu dự án Polyline  
3.                 Ranh giới nghiên cứu Polygon  
II Quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng
4.                 Điểm chức năng    
III Quy hoạch cấp điện    
5.                 Trạm biến áp Point  
6.                 Mạng lưới phân phối điện Polyline  
IV Quy hoạch cấp nước    
7.                 Điểm tính toán cấp nước Point  
8.                 Mạng lưới cấp nước Polyline  
V Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
9.                 Quy hoạch chiều cao Point  
10.            Đường phân lưu vực Polyline  
11.            Hướng thoát nước Polyline  
12.            Công trình thủy lợi Polyline  
VI Quy hoạch thoát nước
13.            Công trình tiêu thoát nước Point  
14.            Công trình tiêu thoát nước Polyline  
15.            Mạng lưới thoát nước Polyline  
VII Quy hoạch thoát nước thải, vệ sinh môi trường
16.            Trạm thoát nước bẩn Point  
17.            Điểm tập kết rác Point  
18.            Mạng lưới thoát nước bẩn Polyline  
VIII Định hướng quy hoạch giao thông
19.            Công trình đầu mối giao thông Point  
20.            Bó vỉa Polyline  
21.            Mạng lưới giao thông đường bộ Polyline  
22.            Mặt đường Polygon  
IX Quy hoạch giao thông đợt đầu
23.            Nút giao Point  
24.            Tim đường bộ Polyline  
25.            Bó vỉa Polyline  
X Định hướng phát triển không gian
26.            Tổng hợp dự án đầu tư Polygon  
X1 Quy hoạch sử dụng đất
27.            Quy hoạch sử dụng đất đợt đầu Polygon  
28.            Quy hoạch sử dụng đất Polygon  
XII Hiện trạng
29.            Hiện trạng trạm bơm Point  
30.            Hiện trạng trạm biến áp Point  
31.            Đánh giá hiện trạng Point  
32.            Hiện trạng mạng lưới điện Polyline  
33.            Hiện trạng hệ thống cấp nước Polyline  
34.            Khối nhà Polygon  
35.            Hiện trạng sử dụng đất Polygon  
Hiện tại toàn bộ CSDL đã được tích hợp vào hệ thống dùng chung GISHue.
 
Ứng dụng khai thác dữ liệu hiện trạng và quy hoạch chung khu đô thị mới An Vân Dương
NHĐ
 
3105anhdaidien.JPG